image

Metoda wyłączenia z progresją - dochody z Niemiec


Pan Jan Nowak w okresie od stycznia do lipca 2009 roku był zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę. Za ten okres osiągnął wynagrodzenie w wysokości brutto 25.298,75 zł. Przez następne 5 miesięcy – od sierpnia do grudnia 2009 roku pracował w Niemczech, gdzie uzyskał przychód w wysokości łącznej 12.000 euro, od którego potrącano mu należny tam podatek. Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z całości dochodów osiągniętych w 2009 roku?

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej poza granicami kraju regulowane zostało w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.

Polsko-niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę określaną jako wyłączenie z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

W przypadku tej metody nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Tak więc, podatnik ma obowiązek złożyć do końca kwietnia 2010 r. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w 2009 roku na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG, we właściwym urzędzie skarbowym w Polsce.

Powyższą kwestię zilustruje niniejszy przykład:

Podatnik zamieszkuje w Polsce, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych – jest polskim rezydentem. W 2009 roku osiągnął dochód z dwóch źródeł tj.: w Polsce w wysokości 25.298,75 zł oraz w Niemczech w wysokości 12.000,-euro. Wynagrodzenie za granicą płatne było na koniec miesiąca tj. 30 dnia każdego miesiąca w równej wysokości po 2.400,-euro, a płatnik z tego tytułu, pobierał należne zaliczki na podatek.

Z zaświadczenia o uzyskanych dochodach za pracę w Niemczech z podziałem na wypłaty miesięczne należy kwotę przychodów brutto – po pomniejszeniu o przysługujące diety – przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia przychodu do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut . Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP.

Przykład

Dochód krajowy
 • Przychód krajowy 25.298,75 zł,
 • koszty uzyskania przychodu 778,75 zł,
 • dochód krajowy 24.540,00 zł,
 • składki ZUS 4.540,00 zł,
 • składki na ubezp. zdrowotne 965,50 zł,
 • zaliczki na podatek dochodowy 2.100,00 zł,
Dochód z zagranicy – 12.000,-euro
1. Liczba dni pracy za granicą w których podatnik pozostawał w stosunku pracy wynosiła 153 dni.
2. Ustalenie przysługujących diet za każdy miesiąc pracy
 • sierpień 31 dni x 42 euro x 30% = 390,60 euro,
 • wrzesień 30 dni x 42 euro x 30% = 378,00 euro,
 • październik 31 dni x 42 euro x 30% = 390,60 euro,
 • listopad 30 dni x 42 euro x 30% = 378,00 euro,
 • grudzień 31 dni x 42 euro x 30% = 390,60 euro,
3.  Pomniejszenie przychodu o diety w walucie euro
 • sierpień 2.400,-euro - 390,60 euro = 2.009,40 euro
 • wrzesień 2.400,-euro - 378,00 euro = 2.022,00 euro
 • październik 2.400,-euro - 390,60 euro = 2.009,40 euro
 • listopad 2.400,-euro - 378,00 euro = 2.022,00 euro
 • grudzień 2.400,-euro - 390,60 euro = 2.009,40 euro
4.  Przeliczenie na złote po kursie na dzień wypłaty tj. na 30-go każdego miesiąca
 • sierpień 2.009,40 euro x 4,0998 = 8.238,14zł
 • wrzesień 2.022,00 euro x 4,2226 = 8.538,10 zł
 • październik 2.009,40 euro x 4,2430 = 8.525,88 zł
 • listopad 2.022,00 euro x 4,1431 = 8.377,35 zł
 • grudzień 2.009,40 euro x 4,1244 = 8.287,57 zł
Razem dochód w zł wynosi 41.967,04 zł
5.  Przysługujące koszty uzyskania przychodu
5 m-cy x 111,25 zł = 556,25 zł

6.  Dochód z Niemiec do wyliczenia stopy procentowej wynosi 41.410,79 zł
41.967,04 zł – 556,25 zł = 41.410,79 zł

7.  Ustalenie łącznych dochodów
20.000,-zł + 41.410,79 zł = 61.410,79 zł

8. Obliczenie podatku zgodnie z obowiązującą w Polsce skalą podatkową od całości dochodów
61.411,00 zł x 18% - 556,02 zł = 10.497,96 zł,

9.  Ustalenie stopy procentowej
10.497,96 zł (podatek) x 100
61.410,79 zł (łączne dochody) = 17,09%,

10. Obliczoną stopę procentową podatku należy odnieść do dochodów uzyskanych w kraju
20.000,-zł x 17,09% = 3.418-zł,

11. Pomniejszenie podatku o składki zdrowotne zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń
3.418,-zł – 965,50 zł = 2.452,50 zł,

12. Teraz uwzględniamy zaliczki pobrane przez płatnika w Polsce w wysokości 2.100,-zł
2.452,50 zł – 2.100,-zł = 353,- zł

Zatem, podatnik winien zapłacić w terminie złożenia PIT-36 należny podatek dochodowy w wysokości 353,- zł.

Należy zaznaczyć, że w tym przypadku, od kwoty podatku odliczonego według skali podatkowej zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą.

Przedstawione w powyższym przykładzie dane dotyczące niemieckiego podatku są danymi przykładowymi, bowiem nie uwzględniają rzeczywistych stawek podatku dochodowego w Niemczech i służą wyłącznie przedstawieniu schematu obliczeń, nie zaś dokładnemu wyliczeniu należnego podatku.

Kontakt

ul. Stanisława Staszica 4
63-900 Rawicz
tel. 65 546 61 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com